Technická podpora

Pro Vaše požadavky na technickou podporu prosím použijte online Helpdesk formulář. Pomůže nám, pokud popíšete nejen problém s hardware a software, ale také způsob, jakým techniku používáte, jak problém vyvolat a co mu předcházelo.

Náš Helpdesk tým se postará o co nejrychlejší vyřešení vašeho problému nebo požadavku. Nejste-li zatím našim zákazníkem, nevadí, vyplňte Vaše požadavky a budete kontaktováni pro sjednání podmínek technické podpory.

Ukázkový předmět problému může být "Nelze spustit PC".

Sdělení: Dnes jsem dorazila do práce a můj počítač nelze zapnout. Vidím nápis "system halted".

Předcházelo: Včera se PC chovalo bez problematicky. Vypnula jsem ho standardně.

Místo výskytu: Pobočka Revoluční, Praha

Na základě Vašeho sdělení si ověří pracovník technické podpory, zda jste našim zákazníkem. Pokud Ano, započne řešení problému dle servisní smlouvy. Nejste-li našim zákazníkem, předá Váš požadavek spolu s odhadem pracnosti obchodnímu oddělení, které vás bude kontaktovat pro sjednání servisní smlouvy nebo podmínek Ad hoc podpory.

Kdo nám zboží dodá a z jakých skladů?

Zboží bude dodáno přepravcem - společností PPL přímo z centrálních skladů distribuční společností eD' system Czech, a.s., mezi jejíž partnery společnost Analyzer s.r.o. patří. Pomocí přímých dodávek z centrálních skladů se dostanete k cenám tak nízkým, jak jen to jde.

Nepoužíváme Českou Poštu - dobírku vybírají přímo smluvní přepravci.

Reklamační řád obchodu IT velkoobchod.cz

Tento dokument je platný od 1.1.2006

Provozovatel obchodu:
Analyzer s.r.o.
adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČO : 27259994, DIČ : CZ27259994
Spisová značka: C. 108289 vedená u městského soudu v Praze
www.analyzer.cz,
sales@analyzer.cz
(dále jen „prodávající“)

Reklamace
Na základě tohoto reklamačního řádu společnosti Analyzer s.r.o. pro internetový obchod: IT velkoobchod.cz lze reklamovat pouze zboží zakoupené přímo v elektronickém obchodě IT velkoobchod.cz. Na zboží se poskytuje záruka v délce stanovené občanským zákoníkem - minimálně 24 měsíců (vyjma zboží označeného jako použité/demo/bazar, kde může být záruční doba zkrácena), dle záručních podmínek uvedených v dodacích/záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím se podstatně zrychlí celý průběh reklamace. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. V takovém případě je nejprve třeba získat „číslo RMA“ odesláním emailu na adresu reklamace@it-velkoobchod.cz spolu s uvedením čísla faktury či objednavky a důvodem reklamace. Číslo RMA je přiděleno každé reklamaci, která je dále pod tímto číslem vedena a zpracována. Přidělené číslo RMA začíná písmeny SZ (servisní zásah). Zásilku označenou RMA číslem je zákazník povinen doručit (zaslat či osobně dopravit) na svoje náklady na adresu dodavatele. Doporučujeme zaslat v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Nezapomeňte, prosím, vždy viditelně označit zásilku přiděleným číslem RMA. Zboží odeslané na reklamaci, které není řádně označeno přiděleným číslem RMA, často nelze zpracovat a hrozí jeho vrácení odesilateli. Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Pokud ihned po převzetí zboží zjistíte mechanické nebo jiné poškození, kontaktujte, prosím, nejprve přepravce (společností DPD 841700700), který vám vystaví škodní protokol. Následně spolu se zavedením RMA zašlete kopii tohoto protokolu, který potřebujeme k dořešení reklamace. V případě dodání jiného zboží než objednaného, v jiném počtu než objednaném, případně pokud doklad jinak neodpovídá dodanému zboží nás prosím kontaktujte na email: reklamace@it-velkoobchod.cz.

Maximální doba na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu, v samostatné příloze nebo na internetových stránkách prodávajícího. V případě, že seznam není dostupný ani v jednom případě, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko. Někteří výrobci postupně zavádějí zjednodušený postup a záruční listy ke spotřebičům nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je v těchto případech faktura. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží ve smyslu § 623 odst. 1 občanského zákoníku (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude reklamované zboží vyměněno za nové zboží, případně vrácena již zaplacená částka.

Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen vystavit kupujícímu dobropis. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

Upozornění: vzhledem k záručním podmínkám některých výrobců v zemích EU, je zákazníkům, kteří svůj nákup realizovali daňovým dokladem, na kterém je uvedeno IČO nebo DIČ, poskytována záruka v délce trvání 12 měsíců, ostatní zákazníci mají záruku minimálně 24 měsíců v autorizovaných servisech.

Návod, zásahy uživatele
V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Děkujeme Vám za zájem o náš internetový obchod a těšíme se na Váš nákup

IT-velkoobchod.cz
gsm: +420 605 234 567
e-mail: obchod@it-velkoobchod.cz
internet: www.it-velkoobchod.cz

Obchodní podmínky obchodu IT velkoobchod.CZ

Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a stanovují závazná pravidla v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb prodávajícím kupujícímu. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví. Veškeré záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního případně Občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na www stránkách internetového obchodu www.it-velkoobchod.cz.

Odkazy uvnitř dokumentu: Analyzer | dobírka | dodání | doklady | dopravné | informace | kontakt | náklady na komunikaci na dálku | objednávka | omezení hmotnosti | osobní údaje | PHE | platnost podmínek | provozovatel | reklamace | smlouva | zboží | zpětný odběr elektrospotřebičů

Provozovatel obchodu:

Analyzer s.r.o.
adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČO : 27259994, DIČ : CZ27259994
Spisová značka: C. 108289 vedená u městského soudu v Praze
www.analyzer.cz,
sales@analyzer.cz
(dále jen „prodávající“)

Kupní smlouva

Při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem), a to v okamžiku, kdy je prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu zaslaná objednávka kupujícího prodávajícím potvrzena / akceptována. Takovou smlouvou se prodávající zavazuje předat kupujícímu předmět koupě a kupující se jej zavazuje převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním objednávky, a to ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

Takto uzavřená kupní smlouva se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb., případně ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. pro podnikatelské subjekty (při nákupu na IČO). Zasláním objednávky vyjadřuje zákazník-kupující svůj výslovný souhlas s uzavřením kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. K akceptaci neboli potvrzení objednávky a tím i k uzavření kupní smlouvy dochází tak, že prodávající zašle na zákazníkem zadanou emailovou adresu zprávu potvrzující přijetí zákazníkovy objednávky.

Společnost Analyzer s.r.o. si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky pro nákup v internetovém obchodě. V případě opakovaných nákupů si prosím předem ověřte, zda nedošlo k jejich změně.

Zboží

Každá z položek nabízených v obchodě je doprovázená popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Veškerá vyobrazení produktů jsou pouze ilustrativní, produkt, jeho barva, vzhled apod. nemusí být shodné s realitou. Zboží lze zobrazit v různých uspořádáních např. podle ceny, skladové dostupnosti, názvu apod. Lze vyfiltrovat seznam zlevněných / bazarových produktů - u každého produktu je uveden důvod slevy - př. rozbaleno, vystaveno, opraveno apod. U zboží je uveden výrobce, kód a záruční doba.

Ceny

Ceny, které jsou zobrazovány v internetovém obchodě, jsou aktuální ceny pro kupujícího. Ceny jsou zveřejňovány na www stránkách internetového obchodu. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám a skladové situaci prodávajícího a rozsahu obchodní spolupráce prodávajícího s kupujícím. Ceny jsou uváděné vždy jak bez DPH tak i včetně DPH v korunách českých a jsou konečné (zahrnují v sobě již příspěvek na likvidaci historických elektrospotřebičů - PHE). K ceně budou připočteny náklady na zvolenou dopravu a platební variantu stanovené níže v těchto podmínkách. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny a nabídku uváděnou v internetovém obchodě. Ceny a nabídka tak platí do doby jejich následné změny prodávajícím. V případě změny ceny nebo nabídky mezi zasláním objednávky a uzavřením smlouvy se uplatní následující postup. Ceny a nabídka tak platí do doby jejich následné změny prodávajícím. V případě změny ceny nebo nabídky mezi zasláním objednávky a uzavřením smlouvy se uplatní následující postup. Cena zboží a nabídka je pro obě strany závazná v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zpráva obsahující potvrzení objednávky prodávajícím bude obsahovat i cenu, za kterou má být zboží dodáno (včetně všech poplatků).

POZOR: Někteří výrobci uplatňují na podnikatelské subjekty v rámci mezinárodních záručních podmínek sníženou záruční lhůtu. Toto platí v případech, kdy je uvedeno na daňovém dokladu IČO nebo DIČ. Koncový zákazník má samozřejmě na nové zboží plnou zákonnou záruční lhůtu, tedy minimálně 24 měsíců a jeho práva nejsou nijak dotčena. Snížená záruční doba je uplatňována také u bazarových položek (produkty označené bazar/demo/repair), kde je možné použití produktu či nekompletnost balení kompenzována cenou produktu a v popisu zboží je tento fakt vždy uveden.


Objednávka - platnost, stavy, zrušení

Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu expedované objednávky, pokud se předem dodavatel se zákazníkem nedohodne jinak. Kupující, soukromá osoba nenakupující na IČO, má v souladu s občanským zákonem v platném znění možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě bude kupující o této skutečnosti prodávajícího informovat (je nutné uvést číslo faktury/objednávky) a na základě požadavku přidělí prodávající číslo vracejícímu zboží a zašle kupujícímu adresu, kam je třeba zboží zaslat na náklady kupujícího. Kupující označí zásilku viditelně přiděleným číslem, vloží do nabývací doklady, dopis o odstoupení od smlouvy a uvede způsob, jakým mu má být vrácena kupní cena (číslo bankovního účtu). Částka odpovídající kupní ceně bude kupujícímu poukázána v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení (doručení vráceného zboží na uvedenou adresu). V případě, že kupující využije zákonnou možnost odstoupení od smlouvy, je nutné, aby vrácené zboží bylo zcela kompletní (včetně příslušenství, návodu a veškeré dokumentace). Zboží musí být zasláno v nepoškozeném původním obalu. Za poškození původního obalu se nepovažuje šetrné otevření způsobem vyznačeným na obalu nebo jinak obvyklým. Vždy, prosíme, použijte při zpětném zaslání zboží balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

Přijetím těchto obchodních podmínek zákazník mimo jiné bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že při odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno bez původního obalu nebo bude původní obal zboží zničen, vzniknou prodejci oprávněné náklady vynaložené ve spojení s vrácením zboží, které mohou být po kupujícím požadovány a započteny jako náklady náhrady. Neposílejte zboží na dobírku, zboží pro jistotu pojistěte. Vrácení věci není možné v případě, že věc byla zničena či jinak poškozena kupujícím, byl-li porušen originální obal u audio a video nahrávek a software - počítačových programů (včetně pečetí apod.), dále bylo-li započato poskytování služeb v rámci objednávky se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, jedná-li se o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, jedná-li se o dodávku zboží upraveného/smontovaného/nakonfigurovaného podle přání kupujícího, jakož i o zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání. Pokud zboží není vráceno ve stanovené lhůtě nebo je vráceno poškozené či neúplné, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady. Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí, že kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován emailem na adresu, kterou vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby), je tato objednávka považována za zrušenou. V případě, že dodavatel nedodá objednávku nebo její část nejdéle do 90 dní od objednání, bude tato objednávka nebo tato její část zrušena. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude tato částka převedena dodavatelem zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Upozornění: Za změnu fakturačních údajů na již vystavených dokladech na přání zákazníka účtujeme 250,– Kč (bez DPH).

Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné ve výši 200,- Kč včetně DPH / balík.

Zboží je dodáváno v balících - většinout vše v jednom balíku. V případě koupě monitorů, levnějších inkoustových tiskáren a dalšího spolu s jinými komoditami, může být zboží rozděleno do více balíků.

V případě zpoždění dopravce oproti sjednanému času dodání prosíme tuto skutečnost vždy uveďte na přepravní listu (datum + čas + Vaše jméno + podpis). U vnitrostátních přeprav při nedodržení garantované dodací lhůty z prokazatelné viny přepravce na základě reklamace dopravy kupujícím vrátí prodávající kupujícímu přepravné až do výše 50%. Vrácení se netýká balného (50,-Kč bez DPH) a případně poplatků za zvolený druh platby či manipulačních poplatků, které jsou započítány v celkové ceně dopravného, účtované prodávajícím kupujícímu v objednávce.

Dodání na adresu s dobírkou

Zboží je dodáno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky následující pracovní den po expedici objednávky. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem a informací o nezastižení, případně se s kupujícím pokusí spojit prostřednictvím telefonního kontaktu, uvedeného kupujícím v objednávce.

Dodání na adresu bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující zvolil během procesu objednávky individuální způsob platby.

Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

Omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50kg, je možno sjednat pouze individuální dodací podmínky (nelze využít standardní podmínky).

Doklady

Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží, výrobků nebo služeb fakturu a dodací/záruční list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Faktura obsahuje i cenu za likvidaci historických elektrospotřebičů. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně. Na faktuře nemusí být uveden podpis ani razítko prodávajícího - vyjádření auditora k podpisům na fakturách je zde. Na produkty, na které se vztahuje Zák. č. 22/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Informace o kupujícím, informaceprodávajícího

Informace o kupujícím a pracovnících kupujícího jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího v sekci Nastavení. Kupující je povinen tyto informace udržovat tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu informace o probíhajících akcích v internetovém obchodě obsahující reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Takto šířená reklama se ve smyslu § 2 odst. (1) písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům zákazníka nebo zákazníka obtěžuje. Ve smyslu § 7 odst. (1) zákona č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí zákazník k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího.

Reklamace

Zboží zakoupené v internetovém obchodě IT-velkoobchod.cz lze reklamovat pouze v souladu s reklamačním řádem společnosti Analyzer s.r.o. pro internetový obchod: IT-velkoobchod.cz.

V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod. způsobem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Smlouvy v internetovém obchodu společnosti Analyzer s.r.o. jsou uzavírány pomocí sítě internet a společnosti Analyzer tak z uskutečněného spojení nevzniká žádný majetkový prospěch. Zákazník nese pouze náklady vlastního internetového připojení.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Poplatek za obaly je hrazen společnosti EKO-KOM. Elektroodpad řešíme v rámci REMA systému. Místa pro zpětný odběr použitých elektrospotřebičů je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrospotřebičů a elektroodpadu:

Elektrowin a.s. – skupina 1, 2, 6
ASEKOL s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10
EKOLAMP s.r.o. – skupina 5
EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů
ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií a akumulátorů

Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky jako kupující prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné a udělujete souhlas společnosti Analyzer s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10, IČ: 27259994, aby zpracovávala osobní údaje uvedené v objednávce. Zároveň prohlašujete, že jste byli poučeni o Vašich právech dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Podrobné podmínky a informace ke zpracování osobních údajů naleznete ZDE

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Děkujeme Vám za zájem o náš internetový obchod a těšíme se na Váš nákup

IT-velkoobchod.cz
gsm: +420 605 234 567
e-mail: obchod@it-velkoobchod.cz
internet: www.it-velkoobchod.cz

Jak nakupovat

1. Vyberete si zboží. Můžete použít strom skupin zboží 
nebo výrobců anebo fulltextové vyhledávání - je velmi rychlé, přestože
internetový obchod obsahuje několik desítek tisíc
položek, z nichž většina je skladem!

2. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na obrázek
nákupního košíku
. Po kliknutí se automaticky přepnete do košíku. Obsah košíku je
také přístupný vždy z nástrojové lišty
prostřednictvím odkazu Košík. Počet položek v košíku můžete libovolně
upravit.

3. V košíku zvolte způsob dopravy a úhrady - možnosti
jsou:
    Dobírka PPL/platba hotově - při předání zboží po Vás bude přepravce
vyžadovat peníze v hotovosti
    Dodání PPL/platba předem - zboží bude odesláno po uhrazení zálohové
faktury (ta je automaticky vystavena na konci procesu objednávky)

    Do textového pole Vaše poznámka nám můžete napsat
vzkaz k objednávce.

4. Objednávku odešlete z košíku pomocí tlačítka Objednat.

5. Pokud jste nebyli přihlášeni, jste vyzváni k přihlášení nebo
k nové registraci. Registrovat
se lze jako Soukromá osoba nebo Podnikatel/Organizace. Po
přihlášení nebo registraci pokračujete v procesu objednávky.

6. Potvrzení objednávky je poslední krok. Pokud chcete, vyplňte
ještě Vaše
číslo
objednávky. Zkontrolujte si prosím pečlivě údaje v
objednávce
a souhlasíte-li s nákupem, potvrďte svou objednávku kliknutím
na tlačítko Potvrdit.

Při Platbě předem PPL je nutné uhradit zálohovou fakturu, kterou si
můžete ze stránek vytisknout - přímo v objednávce se objeví tlačítko Zálohová
faktura
.

Naši pracovníci Vás mohou kontaktovat pro ověření objednávky. Jako potvrzení
je Vám zaslán informační email. Stav Vašich objednávek můžete sledovat v menu
Objednávky
a Nedodané zboží.

UPOZORNĚNÍ: Po akceptování objednávky našimi pracovníky již nelze
objednávku stornovat, neboť je zboží automaticky odesláno ze skladu přímo k Vám.
Pokud z nějakého důvodu zboží nechcete, prosíme nepřebírejte ho od dopravce (v
případě převzetí ho rozhodně nerozbalujte).

Stornování objednávky zboží

Storno objednávky můžete provést emailem zaslaným na obchod@it-velkoobchod.cz nebo telefonicky. V případě, že chcete vrátit chybně objednané či dodané zboží, je velmi důležité, aby zboží včetně obalu nebylo poničeno nebo jinak znehodnoceno a dalo se prodat nadále jako nové.