Reklamační řád obchodu IT velkoobchod.cz

Tento dokument je platný od 1.1.2006

Provozovatel obchodu:
Analyzer s.r.o.
adresa V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČO : 27259994, DIČ : CZ27259994
Spisová značka: C. 108289 vedená u městského soudu v Praze
www.analyzer.cz,
sales@analyzer.cz
(dále jen „prodávající“)

Reklamace
Na základě tohoto reklamačního řádu společnosti Analyzer s.r.o. pro internetový obchod: IT velkoobchod.cz lze reklamovat pouze zboží zakoupené přímo v elektronickém obchodě IT velkoobchod.cz. Na zboží se poskytuje záruka v délce stanovené občanským zákoníkem - minimálně 24 měsíců (vyjma zboží označeného jako použité/demo/bazar, kde může být záruční doba zkrácena), dle záručních podmínek uvedených v dodacích/záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím se podstatně zrychlí celý průběh reklamace. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. V takovém případě je nejprve třeba získat „číslo RMA“ odesláním emailu na adresu reklamace@it-velkoobchod.cz spolu s uvedením čísla faktury či objednavky a důvodem reklamace. Číslo RMA je přiděleno každé reklamaci, která je dále pod tímto číslem vedena a zpracována. Přidělené číslo RMA začíná písmeny SZ (servisní zásah). Zásilku označenou RMA číslem je zákazník povinen doručit (zaslat či osobně dopravit) na svoje náklady na adresu dodavatele. Doporučujeme zaslat v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Nezapomeňte, prosím, vždy viditelně označit zásilku přiděleným číslem RMA. Zboží odeslané na reklamaci, které není řádně označeno přiděleným číslem RMA, často nelze zpracovat a hrozí jeho vrácení odesilateli. Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Pokud ihned po převzetí zboží zjistíte mechanické nebo jiné poškození, kontaktujte, prosím, nejprve přepravce (společností DPD 841700700), který vám vystaví škodní protokol. Následně spolu se zavedením RMA zašlete kopii tohoto protokolu, který potřebujeme k dořešení reklamace. V případě dodání jiného zboží než objednaného, v jiném počtu než objednaném, případně pokud doklad jinak neodpovídá dodanému zboží nás prosím kontaktujte na email: reklamace@it-velkoobchod.cz.

Maximální doba na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu, v samostatné příloze nebo na internetových stránkách prodávajícího. V případě, že seznam není dostupný ani v jednom případě, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko. Někteří výrobci postupně zavádějí zjednodušený postup a záruční listy ke spotřebičům nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je v těchto případech faktura. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží ve smyslu § 623 odst. 1 občanského zákoníku (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude reklamované zboží vyměněno za nové zboží, případně vrácena již zaplacená částka.

Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen vystavit kupujícímu dobropis. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

Upozornění: vzhledem k záručním podmínkám některých výrobců v zemích EU, je zákazníkům, kteří svůj nákup realizovali daňovým dokladem, na kterém je uvedeno IČO nebo DIČ, poskytována záruka v délce trvání 12 měsíců, ostatní zákazníci mají záruku minimálně 24 měsíců v autorizovaných servisech.

Návod, zásahy uživatele
V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Děkujeme Vám za zájem o náš internetový obchod a těšíme se na Váš nákup

IT-velkoobchod.cz
gsm: +420 605 234 567
e-mail: obchod@it-velkoobchod.cz
internet: www.it-velkoobchod.cz

Servisujeme automaty a kiosky

© 2006-2019   Analyzer s.r.o.  |  info@analyzer.cz  |  napište nám  |  ochrana osobních údajů  |  RSS  |  pagerank
Jsme partnerem:    Sprava-servis.cz  |  CZECH KIOSK.cz  |  Multimedialní kiosky.cz  |  CZECH FILM.cz  |  Reklamní spot.cz     ::    internet partner: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE