Obchodní podmínky internetového obchodu LevnejiToNejde.CZ

Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a stanovují závazná pravidla v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb prodávajícím kupujícímu. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví. Veškeré záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního případně Občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na www stránkách internetového obchodu www.levnejitonejde.cz.

Odkazy uvnitř dokumentu: Analyzer | ceny | dobírka | dodání | doklady | doprava | informace | kontakt | náklady na komunikaci na dálku | objednávka | osobní údaje | PHE | platby | platnost podmínek | poplatky | provozovatel | reklamace | smlouva | splatnost | Top Trans | zálohová faktura | zboží | zpětný odběr elektrospotřebičů

Provozovatel obchodu www.levnejitonejde.cz:
Analyzer s.r.o. - výpis z obchodního rejstříku - analyzer.cz
IČ: 27259994, DIČ: CZ27259994, Spisová značka: C. 108289 vedená u městského soudu v Praze
(dále jen „prodávající“, „dodavatel“)

Kupní smlouva
Při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem) a to v okamžiku, kdy je prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu zaslaná objednávka kupujícího prodávajícím potvrzena / akceptována. Takovou smlouvou se prodávající zavazuje předat kupujícímu předmět koupě a kupující se jej zavazuje převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním objednávky, a to ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

Takto uzavřená kupní smlouva se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb. v případě, že kupující při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. pro podnikatelské subjekty (při nákupu na IČO). Zasláním objednávky vyjadřuje zákazník-kupující svůj výslovný souhlas s uzavřením kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. K akceptaci neboli potvrzení objednávky a tím i k uzavření kupní smlouvy dochází tak, že prodávající zašle na zákazníkem zadanou emailovou adresu zprávu potvrzující přijetí zákazníkovy objednávky.

Společnost Analyzer s.r.o. si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky pro nákup v internetovém obchodě. V případě opakovaných nákupů si prosím předem ověřte, zda nedošlo k jejich změně.

Zboží
Každá z položek nabízených v obchodě je doprovázená popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Veškerá vyobrazení produktů jsou pouze ilustrativní, produkt, jeho barva, vzhled apod. nemusí být shodné s realitou. Zboží lze zobrazit v různých uspořádáních např. podle ceny, skladové dostupnosti, názvu apod. Lze vyfiltrovat seznam zlevněných / bazarových produktů - u každého produktu je uveden důvod slevy - př. rozbaleno, vystaveno, opraveno apod. U zboží je uveden výrobce, kód, záruční doba a dostupnost. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky kupujícího.

Ceny
Ceny, které jsou zobrazovány v internetovém obchodě, jsou aktuální ceny pro kupujícího. Ceny jsou zveřejňovány na www stránkách internetového obchodu. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám a skladové situaci prodávajícího a rozsahu obchodní spolupráce prodávajícího s kupujícím. Ceny jsou uváděné vždy jak bez DPH tak i včetně DPH v korunách českých. U zboží jsou uváděny ceny bez dodatečných poplatků. Poplatky jsou zobrazeny v košíku, jedná se o příspěvek na likvidaci historických elektrospotřebičů - PHE, též eOdpad/WEEE a dále autorské odměny - AO - odpovídající odměně dle autorského zákona a vyhlášky č.488/2006 Sb. K ceně jsou dále během procesu objednávky připočteny náklady na zvolenou dopravu a platební variantu stanovené níže v těchto podmínkách. V objednávce jsou ceny konečné. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny a nabídku uváděnou v internetovém obchodě. Ceny a nabídka tak platí do doby jejich následné změny prodávajícím. V případě změny ceny nebo nabídky mezi zasláním objednávky a uzavřením smlouvy se uplatní následující postup. Cena zboží a nabídka je pro obě strany závazná v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zpráva obsahující potvrzení objednávky prodávajícím bude obsahovat i cenu, za kterou má být zboží dodáno (včetně všech poplatků).
POZOR: Někteří výrobci uplatňují na podnikatelské subjekty v rámci mezinárodních záručních podmínek sníženou záruční lhůtu. Toto platí v případech, kdy je uvedeno na daňovém dokladu IČO nebo DIČ. Koncový zákazník má samozřejmě na nové zboží plnou zákonnou záruční lhůtu, tedy minimálně 24 měsíců a jeho práva nejsou nijak dotčena. Snížená záruční doba je uplatňována také u bazarových položek (produkty označené bazar/demo/repair), kde je možné použití produktu či nekompletnost balení kompenzována cenou produktu a v popisu zboží je tento fakt vždy uveden.

Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu expedované objednávky, pokud se předem písemně dodavatel se zákazníkem nedohodne jinak. Dále je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).

Kupující, soukromá osoba nenakupující zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem č. 367/2000 a dále v souladu s §53, odst. 7 a §54 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez jakékoliv sankce. Toto právo si nelze vykládat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a nevztahuje se na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali prostřednictvím internetového obchodu či nikoliv. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupující o této skutečnosti prodávajícího písemně informovat (nejlépe emailem) s uvedením čísla faktury nebo objednávky, prodávající přidělí případu RMA číslo a zašle kupujícímu adresu, kam je třeba na náklady kupujícího zboží zaslat. Kupující označí zásilku viditelně přiděleným číslem, přiloží originální nabývací doklady a dopis o odstoupení od smlouvy. Dále zašle kupující prodávajícímu email na adresu obchod@levnejitonejde.cz, kde uvede, že odstupuje od kupní smlouvy (číslo faktury/objednávky) a napíše číslo bankovního účtu, na který mu má být vrácena kupní cena. Částka odpovídající kupní ceně bude kupujícímu poukázána v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení (doručení vráceného zboží na uvedenou adresu). V případě, že kupující využije zákonnou možnost odstoupení od smlouvy, je nutné, aby vrácené zboží bylo nepoškozené a zcela kompletní (včetně záručních listů, příslušenství, návodu a veškeré dokumentace). Zboží musí být zasláno v nepoškozeném původním obalu. Za poškození původního obalu se nepovažuje šetrné otevření způsobem vyznačeným na obalu nebo jinak obvyklým. Vždy, prosíme, použijte při zpětném zaslání zboží balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

Přijetím těchto obchodních podmínek zákazník mimo jiné bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že při odstoupení od smlouvy bude poškozen původní obal zboží, budou na částku vracené kupní ceny zboží, jako oprávněné náklady prodávajícího vynaložené ve spojení s vrácením zboží, započteny náklady náhrady poškozeného obalu v paušální částce 300,-Kč bez DPH. Neposílejte prosíme zboží na dobírku, zboží pro jistotu pojistěte, zašlete jej tak, aby byla jeho cesta zdokumentována (doporučeně, kurýrem, ..). Vrácení věci není možné v případě, že věc byla zničena či jinak poškozena, byl-li porušen originální obal u audio a video nahrávek a software - počítačových programů (včetně pečetí apod.), dále bylo-li započato poskytování služeb v rámci objednávky se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, jedná-li se o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, jedná-li se o dodávku zboží upraveného/smontovaného/nakonfigurovaného podle přání kupujícího, jakož i o zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání. Pokud zboží není vráceno ve stanovené lhůtě nebo je vráceno poškozené či neúplné, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy vždy povinen uhradit dodavateli náklady vynaložené ve spojení s vrácením zboží, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodou na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. V případně, že se zboží nepodařilo kupujícímu doručit, bude uschováno v prostorách prodávajícího a kupující bude o této skutečnosti informován. Zboží bude prvních 10 kalendářních dní uschováno zdarma. Nevyzvedne-li si kupující zboží v této lhůtě, počínaje 11. dnem bude prodávajícím kupujícímu účtován za každý den uskladnění poplatek ve výši 100,-Kč bez DPH až do výše kupní ceny zboží. V den, kdy poplatky za uskladnění přesáhnou kupní cenu zboží, je prodávající oprávněn toto zboží prodat a výnosy z prodeje započíst s pohledávkou za uskladnění zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí, že kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován emailem na adresu, kterou vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby), je tato objednávka považována za zrušenou. V případě, že zákazník zvolí platbu pomocí platební brány eBanky a zároveň dodavatel neobdrží od banky informaci o realizované platbě nejpozději do 4 hodin od objednání, bude objednávka zrušena. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude tato částka převedena dodavatelem zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Upozornění: Za změnu fakturačních údajů na již vystavených dokladech na přání zákazníka účtujeme 250,– Kč bez DPH.

Dodání zboží (celá ČR)
Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Zvolí-li kupující "kompletovat" v procesu objednávky, bude tato expedována až po naskladnění všech dílčích součástí. Nebude-li volba "kompletovat" zaškrtnuta, budou druhé a další dílčí dodávky, ve dnech následujících po expedici první dílčí dodávky, dopraveny dopravou "STANDARD" (viz bod o této dopravě v těchto podmínkách).

Doprava zboží probíhá na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Garance doručení následující pracovní den platí pro objednávky potvrzené našimi pracovníky do 17:00 předchozí pracovní den. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně upravit garanci doručení s ohledem na dopravní situaci a speciální doručovací období (kalamita, vánoce, zvláštní stavy), uvedením této úpravy na stránkách internetového obchodu v sekci "Akce a informace" (AKCE A INFO).

Možné způsoby dopravy jsou:

"STANDARD (09:00-17:00)" - Doručení následující pracovní den mezi 09:00-17:00. Cena dopravy je 200,- Kč včetně DPH.

"DOPOLEDNE (09:00-12:00)" - Doručení mezi 09:00 - 12:00 následující pracovní den po expedici objednávky. Cena dopravy je 300,- Kč včetně DPH.

Zboží je dodáno dopravcem nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce (není-li dohodnuto jinak). Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží v době mezi 9:00 a 17:00 hodinou (nebyla-li objednána zákazníkem jiná doprava). Expedice zboží probíhá pouze v pracovní dny (objednáte-li tedy zboží v sobotu s dopravou STANDARD, zboží bude expedováno v pondělí a přijde v úterý). Dopravu do následujícího pracovního dne zajišťuje společnost Top Trans. Při přebírání dodávky doručené dopravcem zkontrolujte pečlivě údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uveďte tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně máte právo dodávku odmítnout jako celek.

Zákazník je dále povinen po převzetí zásilky následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu a případné rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu neprodleně oznámit prodávajícímu zasláním emailu o této skutečnosti s identifikací objednávky na adresu reklamace@levnejitonejde.cz. Zásilka se zbožím obsahuje prodejní daňový doklad. Vlastnictví k předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

V případě zpoždění dopravce oproti sjednanému času dodání prosíme tuto skutečnost vždy uveďte na přepravní listu (datum + čas + Vaše jméno + podpis) a tento list předložte u případné reklamace dopravy. U vnitrostátních přeprav při nedodržení garantované dodací lhůty z prokazatelné viny logistického partnera/přepravce na základě reklamace dopravy kupujícím vrátí prodávající kupujícímu přepravné až do výše 50%. Vrácení se netýká balného (50,-Kč bez DPH), doběrečného (25,-Kč bez DPH) a případně poplatků za zvolený druh platby, které jsou započítány v celkové ceně "Dopravné a balné", účtované prodávajícím kupujícímu v objednávce.

Druhy plateb, poplatky za dopravu a platbu
K objednávce je připočítáván poplatek podle zvoleného způsobu dopravy a platby. Na tuto částku je zákazník upozorňován při tvorbě objednávky.

Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:

"Dobírka - platba hotově přepravci (TopTrans/kurýr)" – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky. Maximální hodnota takto hrazené dodávky je omezena na 200.000 Kč včetně DPH.

"Platba předem - zálohová faktura" – zákazník platí na účet prodávajícího částku odpovídající ceně objednávky, veškeré údaje potřebné pro úhradu zálohové faktury jsou zákazníkovi zobrazeny po odeslání objednávky v internetovém obchodě. Zálohová faktura je také zasílána v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží expedováno. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet kupujícího nejpozději třetí pracovní den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a zálohová faktura stornována.

"Faktura se splatností" – registrovaný zákazník může po dohodě s dodavatelem platit na fakturu se splatností. Datem úhrady / platby faktury se rozumí datum připsání platby na účet dodavatele. Standardní splatnost vystavených faktur je 7 kalendářních dní. Na žádost kupujícího může prodávající splatnost s přihlédnutím k uskutečněným obratům prodloužit.

"Platba v hotovosti" – registrovaný zákazník může v případě osobního odběru zboží po dohodě s dodavatelem platit v hotovosti u dodavatele.

Doklady
Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží, výrobků nebo služeb fakturu a dodací/záruční list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Faktura obsahuje i cenu za likvidaci historických elektrospotřebičů. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně. Vyjádření auditora k podpisům na fakturách je zde. Na produkty, na které se vztahuje Zák. číslo 22/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě.

Informace o kupujícím, informace prodávajícího
Informace o kupujícím a pracovnících kupujícího jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího v sekci Nastavení. Kupující je povinen tyto informace udržovat tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu informace o probíhajících akcích v internetovém obchodě obsahující reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Takto šířená reklama se ve smyslu § 2 odst. (1) písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům zákazníka nebo zákazníka obtěžuje. Ve smyslu § 7 odst. (1) zákona č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí zákazník k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího.

Reklamace
Zboží zakoupené v internetovém obchodě LevnejiToNejde.cz lze reklamovat pouze v souladu s reklamačním řádem společnosti Analyzer s.r.o. pro internetový obchod: LevnejiToNejde.cz.

V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Smlouvy v internetovém obchodu společnosti Analyzer s.r.o. jsou uzavírány pomocí sítě internet a společnosti Analyzer tak z uskutečněného spojení nevzniká žádný majetkový prospěch. Zákazník nese pouze náklady vlastního internetového připojení.

Zpětný odběr elektrospotřebičů
Za obaly produktů je hrazen poplatek do systému EKO-KOM v rámci smlouvy o sdruženém plnění, klientské č. EK-F06020129. Místa pro zpětný odběr použitých elektrospotřebičů je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrospotřebičů a elektroodpadu:
Elektrowin a.s. – skupina 1, 2, 6
ASEKOL s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10
EKOLAMP s.r.o. – skupina 5
EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů
ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií a akumulátorů

Ochrana osobních údajů
Odesláním objednávky jako kupující prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné a udělujete souhlas společnosti Analyzer s.r.o., aby zpracovávala osobní údaje uvedené v objednávce. Zároveň prohlašujete, že jste byli poučeni o Vašich právech dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Podrobné podmínky a informace ke zpracování osobních údajů naleznete ZDE

Původní a již neplatné obchodní podmínky naleznete zde: podmínky platné do 22.7.2007

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Tým LevnejiToNejde.cz
e-mail: obchod@levnejitonejde.cz

gsm: +420 605 234 567

Provozovatel obchodu:
Analyzer s.r.o.
V Olšinách 2300/75, Praha 10, 100 00
IČO : 27259994, DIČ : CZ27259994
Spisová značka: C. 108289 vedená u městského soudu v Praze
www.analyzer.cz, info@analyzer.cz

Servisujeme automaty a kiosky

© 2006-2019   Analyzer s.r.o.  |  info@analyzer.cz  |  napište nám  |  ochrana osobních údajů  |  RSS  |  pagerank
Jsme partnerem:    Sprava-servis.cz  |  CZECH KIOSK.cz  |  Multimedialní kiosky.cz  |  CZECH FILM.cz  |  Reklamní spot.cz     ::    internet partner: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE