Seznam zboží pro automatizované zpracování

Upozornění: doporučujeme přímo neklikat na odkazy se seznamy zboží ve formátech pro automatizované zpracování, soubory jsou poměrně veliké a Váš internetový prohlížeč se při jejich zpracování pořádně zapotí - klikněte na ně pravým tlačítkem a zvolte "Uložit cíl jako ..." (Internet Explorer) nebo "Uložit odkaz jako ..." (Mozilla FireFox) a podobně.

 

SEZNAM.CZ

Seznam zboží ve formátu, jak jej můžete nalézt na adrese zbozi.seznam.cz naleznete ve formátu pro automatizované zpracování na adrese:

http://www.levnejitonejde.cz/feed.seznam.gz

 

CENTRUM.CZ

Seznam zboží ve formátu, jak jej můžete nalézt na adrese zbozi.centrum.cz naleznete ve formátu pro automatizované zpracování na adrese:

http://www.levnejitonejde.cz/feed.centrum

 

SEZNAMZBOZI.CZ

Seznam zboží ve formátu, jak jej můžete nalézt na adrese www.seznamzbozi.cz naleznete ve formátu pro automatizované zpracování na adrese:

http://www.levnejitonejde.cz/feed.zbozi.gz

 

SROVNANICEN.CZ

Seznam zboží ve formátu, jak jej můžete nalézt na adrese www.srovnanicen.cz naleznete ve formátu pro automatizované zpracování na adrese:

http://www.levnejitonejde.cz/feed.centrum

Obchodní podmínky internetového obchodu LevnejiToNejde.CZ

Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím a stanovují závazná pravidla v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb prodávajícím kupujícímu. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví. Veškeré záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního případně Občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou v platném znění zveřejněny na www stránkách internetového obchodu www.levnejitonejde.cz.

Odkazy uvnitř dokumentu: Analyzer | ceny | dobírka | dodání | doklady | doprava | informace | kontakt | náklady na komunikaci na dálku | objednávka | osobní údaje | PHE | platby | platnost podmínek | poplatky | provozovatel | reklamace | smlouva | splatnost | Top Trans | zálohová faktura | zboží | zpětný odběr elektrospotřebičů

Provozovatel obchodu www.levnejitonejde.cz:
Analyzer s.r.o. - výpis z obchodního rejstříku - analyzer.cz
IČ: 27259994, DIČ: CZ27259994, Spisová značka: C. 108289 vedená u městského soudu v Praze
(dále jen „prodávající“, „dodavatel“)

Kupní smlouva
Při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem) a to v okamžiku, kdy je prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu zaslaná objednávka kupujícího prodávajícím potvrzena / akceptována. Takovou smlouvou se prodávající zavazuje předat kupujícímu předmět koupě a kupující se jej zavazuje převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním objednávky, a to ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

Takto uzavřená kupní smlouva se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb. v případě, že kupující při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. pro podnikatelské subjekty (při nákupu na IČO). Zasláním objednávky vyjadřuje zákazník-kupující svůj výslovný souhlas s uzavřením kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. K akceptaci neboli potvrzení objednávky a tím i k uzavření kupní smlouvy dochází tak, že prodávající zašle na zákazníkem zadanou emailovou adresu zprávu potvrzující přijetí zákazníkovy objednávky.

Společnost Analyzer s.r.o. si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky pro nákup v internetovém obchodě. V případě opakovaných nákupů si prosím předem ověřte, zda nedošlo k jejich změně.

Zboží
Každá z položek nabízených v obchodě je doprovázená popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Veškerá vyobrazení produktů jsou pouze ilustrativní, produkt, jeho barva, vzhled apod. nemusí být shodné s realitou. Zboží lze zobrazit v různých uspořádáních např. podle ceny, skladové dostupnosti, názvu apod. Lze vyfiltrovat seznam zlevněných / bazarových produktů - u každého produktu je uveden důvod slevy - př. rozbaleno, vystaveno, opraveno apod. U zboží je uveden výrobce, kód, záruční doba a dostupnost. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky kupujícího.

Ceny
Ceny, které jsou zobrazovány v internetovém obchodě, jsou aktuální ceny pro kupujícího. Ceny jsou zveřejňovány na www stránkách internetového obchodu. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám a skladové situaci prodávajícího a rozsahu obchodní spolupráce prodávajícího s kupujícím. Ceny jsou uváděné vždy jak bez DPH tak i včetně DPH v korunách českých. U zboží jsou uváděny ceny bez dodatečných poplatků. Poplatky jsou zobrazeny v košíku, jedná se o příspěvek na likvidaci historických elektrospotřebičů - PHE, též eOdpad/WEEE a dále autorské odměny - AO - odpovídající odměně dle autorského zákona a vyhlášky č.488/2006 Sb. K ceně jsou dále během procesu objednávky připočteny náklady na zvolenou dopravu a platební variantu stanovené níže v těchto podmínkách. V objednávce jsou ceny konečné. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny a nabídku uváděnou v internetovém obchodě. Ceny a nabídka tak platí do doby jejich následné změny prodávajícím. V případě změny ceny nebo nabídky mezi zasláním objednávky a uzavřením smlouvy se uplatní následující postup. Cena zboží a nabídka je pro obě strany závazná v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zpráva obsahující potvrzení objednávky prodávajícím bude obsahovat i cenu, za kterou má být zboží dodáno (včetně všech poplatků).
POZOR: Někteří výrobci uplatňují na podnikatelské subjekty v rámci mezinárodních záručních podmínek sníženou záruční lhůtu. Toto platí v případech, kdy je uvedeno na daňovém dokladu IČO nebo DIČ. Koncový zákazník má samozřejmě na nové zboží plnou zákonnou záruční lhůtu, tedy minimálně 24 měsíců a jeho práva nejsou nijak dotčena. Snížená záruční doba je uplatňována také u bazarových položek (produkty označené bazar/demo/repair), kde je možné použití produktu či nekompletnost balení kompenzována cenou produktu a v popisu zboží je tento fakt vždy uveden.

Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu expedované objednávky, pokud se předem písemně dodavatel se zákazníkem nedohodne jinak. Dále je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).

Kupující, soukromá osoba nenakupující zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem č. 367/2000 a dále v souladu s §53, odst. 7 a §54 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez jakékoliv sankce. Toto právo si nelze vykládat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží a nevztahuje se na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali prostřednictvím internetového obchodu či nikoliv. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupující o této skutečnosti prodávajícího písemně informovat (nejlépe emailem) s uvedením čísla faktury nebo objednávky, prodávající přidělí případu RMA číslo a zašle kupujícímu adresu, kam je třeba na náklady kupujícího zboží zaslat. Kupující označí zásilku viditelně přiděleným číslem, přiloží originální nabývací doklady a dopis o odstoupení od smlouvy. Dále zašle kupující prodávajícímu email na adresu obchod@levnejitonejde.cz, kde uvede, že odstupuje od kupní smlouvy (číslo faktury/objednávky) a napíše číslo bankovního účtu, na který mu má být vrácena kupní cena. Částka odpovídající kupní ceně bude kupujícímu poukázána v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení (doručení vráceného zboží na uvedenou adresu). V případě, že kupující využije zákonnou možnost odstoupení od smlouvy, je nutné, aby vrácené zboží bylo nepoškozené a zcela kompletní (včetně záručních listů, příslušenství, návodu a veškeré dokumentace). Zboží musí být zasláno v nepoškozeném původním obalu. Za poškození původního obalu se nepovažuje šetrné otevření způsobem vyznačeným na obalu nebo jinak obvyklým. Vždy, prosíme, použijte při zpětném zaslání zboží balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

Přijetím těchto obchodních podmínek zákazník mimo jiné bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že při odstoupení od smlouvy bude poškozen původní obal zboží, budou na částku vracené kupní ceny zboží, jako oprávněné náklady prodávajícího vynaložené ve spojení s vrácením zboží, započteny náklady náhrady poškozeného obalu v paušální částce 300,-Kč bez DPH. Neposílejte prosíme zboží na dobírku, zboží pro jistotu pojistěte, zašlete jej tak, aby byla jeho cesta zdokumentována (doporučeně, kurýrem, ..). Vrácení věci není možné v případě, že věc byla zničena či jinak poškozena, byl-li porušen originální obal u audio a video nahrávek a software - počítačových programů (včetně pečetí apod.), dále bylo-li započato poskytování služeb v rámci objednávky se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, jedná-li se o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, jedná-li se o dodávku zboží upraveného/smontovaného/nakonfigurovaného podle přání kupujícího, jakož i o zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání. Pokud zboží není vráceno ve stanovené lhůtě nebo je vráceno poškozené či neúplné, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy vždy povinen uhradit dodavateli náklady vynaložené ve spojení s vrácením zboží, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodou na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. V případně, že se zboží nepodařilo kupujícímu doručit, bude uschováno v prostorách prodávajícího a kupující bude o této skutečnosti informován. Zboží bude prvních 10 kalendářních dní uschováno zdarma. Nevyzvedne-li si kupující zboží v této lhůtě, počínaje 11. dnem bude prodávajícím kupujícímu účtován za každý den uskladnění poplatek ve výši 100,-Kč bez DPH až do výše kupní ceny zboží. V den, kdy poplatky za uskladnění přesáhnou kupní cenu zboží, je prodávající oprávněn toto zboží prodat a výnosy z prodeje započíst s pohledávkou za uskladnění zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí, že kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován emailem na adresu, kterou vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby), je tato objednávka považována za zrušenou. V případě, že zákazník zvolí platbu pomocí platební brány eBanky a zároveň dodavatel neobdrží od banky informaci o realizované platbě nejpozději do 4 hodin od objednání, bude objednávka zrušena. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude tato částka převedena dodavatelem zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Upozornění: Za změnu fakturačních údajů na již vystavených dokladech na přání zákazníka účtujeme 250,– Kč bez DPH.

Dodání zboží (celá ČR)
Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Zvolí-li kupující "kompletovat" v procesu objednávky, bude tato expedována až po naskladnění všech dílčích součástí. Nebude-li volba "kompletovat" zaškrtnuta, budou druhé a další dílčí dodávky, ve dnech následujících po expedici první dílčí dodávky, dopraveny dopravou "STANDARD" (viz bod o této dopravě v těchto podmínkách).

Doprava zboží probíhá na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Garance doručení následující pracovní den platí pro objednávky potvrzené našimi pracovníky do 17:00 předchozí pracovní den. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně upravit garanci doručení s ohledem na dopravní situaci a speciální doručovací období (kalamita, vánoce, zvláštní stavy), uvedením této úpravy na stránkách internetového obchodu v sekci "Akce a informace" (AKCE A INFO).

Možné způsoby dopravy jsou:

"STANDARD (09:00-17:00)" - Doručení následující pracovní den mezi 09:00-17:00. Cena dopravy je 200,- Kč včetně DPH.

"DOPOLEDNE (09:00-12:00)" - Doručení mezi 09:00 - 12:00 následující pracovní den po expedici objednávky. Cena dopravy je 300,- Kč včetně DPH.

Zboží je dodáno dopravcem nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce (není-li dohodnuto jinak). Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží v době mezi 9:00 a 17:00 hodinou (nebyla-li objednána zákazníkem jiná doprava). Expedice zboží probíhá pouze v pracovní dny (objednáte-li tedy zboží v sobotu s dopravou STANDARD, zboží bude expedováno v pondělí a přijde v úterý). Dopravu do následujícího pracovního dne zajišťuje společnost Top Trans. Při přebírání dodávky doručené dopravcem zkontrolujte pečlivě údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uveďte tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně máte právo dodávku odmítnout jako celek.

Zákazník je dále povinen po převzetí zásilky následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu a případné rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu neprodleně oznámit prodávajícímu zasláním emailu o této skutečnosti s identifikací objednávky na adresu reklamace@levnejitonejde.cz. Zásilka se zbožím obsahuje prodejní daňový doklad. Vlastnictví k předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

V případě zpoždění dopravce oproti sjednanému času dodání prosíme tuto skutečnost vždy uveďte na přepravní listu (datum + čas + Vaše jméno + podpis) a tento list předložte u případné reklamace dopravy. U vnitrostátních přeprav při nedodržení garantované dodací lhůty z prokazatelné viny logistického partnera/přepravce na základě reklamace dopravy kupujícím vrátí prodávající kupujícímu přepravné až do výše 50%. Vrácení se netýká balného (50,-Kč bez DPH), doběrečného (25,-Kč bez DPH) a případně poplatků za zvolený druh platby, které jsou započítány v celkové ceně "Dopravné a balné", účtované prodávajícím kupujícímu v objednávce.

Druhy plateb, poplatky za dopravu a platbu
K objednávce je připočítáván poplatek podle zvoleného způsobu dopravy a platby. Na tuto částku je zákazník upozorňován při tvorbě objednávky.

Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:

"Dobírka - platba hotově přepravci (TopTrans/kurýr)" – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky. Maximální hodnota takto hrazené dodávky je omezena na 200.000 Kč včetně DPH.

"Platba předem - zálohová faktura" – zákazník platí na účet prodávajícího částku odpovídající ceně objednávky, veškeré údaje potřebné pro úhradu zálohové faktury jsou zákazníkovi zobrazeny po odeslání objednávky v internetovém obchodě. Zálohová faktura je také zasílána v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží expedováno. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet kupujícího nejpozději třetí pracovní den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a zálohová faktura stornována.

"Faktura se splatností" – registrovaný zákazník může po dohodě s dodavatelem platit na fakturu se splatností. Datem úhrady / platby faktury se rozumí datum připsání platby na účet dodavatele. Standardní splatnost vystavených faktur je 7 kalendářních dní. Na žádost kupujícího může prodávající splatnost s přihlédnutím k uskutečněným obratům prodloužit.

"Platba v hotovosti" – registrovaný zákazník může v případě osobního odběru zboží po dohodě s dodavatelem platit v hotovosti u dodavatele.

Doklady
Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží, výrobků nebo služeb fakturu a dodací/záruční list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Faktura obsahuje i cenu za likvidaci historických elektrospotřebičů. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně. Vyjádření auditora k podpisům na fakturách je zde. Na produkty, na které se vztahuje Zák. číslo 22/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě.

Informace o kupujícím, informace prodávajícího
Informace o kupujícím a pracovnících kupujícího jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího v sekci Nastavení. Kupující je povinen tyto informace udržovat tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu informace o probíhajících akcích v internetovém obchodě obsahující reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Takto šířená reklama se ve smyslu § 2 odst. (1) písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům zákazníka nebo zákazníka obtěžuje. Ve smyslu § 7 odst. (1) zákona č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí zákazník k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího.

Reklamace
Zboží zakoupené v internetovém obchodě LevnejiToNejde.cz lze reklamovat pouze v souladu s reklamačním řádem společnosti Analyzer s.r.o. pro internetový obchod: LevnejiToNejde.cz.

V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Smlouvy v internetovém obchodu společnosti Analyzer s.r.o. jsou uzavírány pomocí sítě internet a společnosti Analyzer tak z uskutečněného spojení nevzniká žádný majetkový prospěch. Zákazník nese pouze náklady vlastního internetového připojení.

Zpětný odběr elektrospotřebičů
Za obaly produktů je hrazen poplatek do systému EKO-KOM v rámci smlouvy o sdruženém plnění, klientské č. EK-F06020129. Místa pro zpětný odběr použitých elektrospotřebičů je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrospotřebičů a elektroodpadu:
Elektrowin a.s. – skupina 1, 2, 6
ASEKOL s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10
EKOLAMP s.r.o. – skupina 5
EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů
ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií a akumulátorů

Ochrana osobních údajů
Odesláním objednávky jako kupující prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné a udělujete souhlas společnosti Analyzer s.r.o., aby zpracovávala osobní údaje uvedené v objednávce. Zároveň prohlašujete, že jste byli poučeni o Vašich právech dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Podrobné podmínky a informace ke zpracování osobních údajů naleznete ZDE

Původní a již neplatné obchodní podmínky naleznete zde: podmínky platné do 22.7.2007

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Tým LevnejiToNejde.cz
e-mail: obchod@levnejitonejde.cz

gsm: +420 605 234 567

Provozovatel obchodu:
Analyzer s.r.o.
V Olšinách 2300/75, Praha 10, 100 00
IČO : 27259994, DIČ : CZ27259994
Spisová značka: C. 108289 vedená u městského soudu v Praze
www.analyzer.cz, info@analyzer.cz

Reklamační řád internetového obchodu LevnejiTonejde.cz

Na základě tohoto reklamačního řádu společnosti Analyzer s.r.o. pro internetový obchod: LevnejiToNejde.cz lze reklamovat pouze zboží zakoupené přímo v elektronickém obchodě LevnejiToNejde.cz. Na zboží se poskytuje záruka v délce stanovené občanským zákoníkem - minimálně 24 měsíců (vyjma zboží označeného jako použité/demo/bazar, nebo kupovaného v rámci B2B, kde může být záruční doba zkrácena), dle záručních podmínek uvedených v dodacích/záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Tím se podstatně zrychlí celý průběh reklamace. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. V takovém případě je zákazník povinen doručit zboží na svoje náklady na adresu dodavatele v originálním balení s kompletním obsahem dodávky včetně manuálů a včetně kopie pořizovacích dokladů (faktura a dodací list). Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Maximální doba na vyřízení reklamace je na základě občanského zákoníku 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace.

S reklamacemi Vám rádi pomůžeme, je třeba dodržet následující postup:

1) nahlásit nám elektronicky vyplněním online reklamačního formuláře nebo zasláním na adresu reklamace@levnejitonejde.cz reklamovanou závadu - vždy na sebe nezapomeňte uvést i telefonický kontakt, připojte číslo faktury či jiného nabývacího dokladu a sériové číslo + popis závady produktu (jak se projevuje, jak vady docílit atp.).

2) na základě bodu jedna pro Vás připravíme proces reklamace - zašleme Vám tzv. RMA číslo společně s vyplněným reklamačním protokolem a adresou, kam nám zboží doručit - zásilku prosím zřetelně označte RMA číslem, usnadníte tím proces kontroly a příjmu reklamace.

3) součástí zásilky musí být vyplněný záruční list, RMA formulář a popřípadě kopie faktury a dodacího listu.

4) reklamovaný produkt musí být dodán k reklamaci neprodleně po započetí procesu reklamace - vystavení RMA čísla - nestane-li se tak do deseti kalendářních dnů, RMA číslo bude stornováno a reklamaci bude po přijetí vystaveno nové RMA číslo.

Seznam servisních středisek je obvykle uveden i v záručním listu, v samostatné příloze nebo na internetových stránkách prodávajícího. V případě, že seznam není dostupný ani v jednom případě, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko. Někteří výrobci postupně zavádějí zjednodušený postup a záruční listy ke spotřebičům nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je v těchto případech faktura. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží ve smyslu § 623 odst. 1 občanského zákoníku (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude reklamované zboží vyměněno za nové zboží, případně vrácena již zaplacená částka.

Opravené nebo vyměněné zboží je dopraveno v rámci ČR na náklady prodávajícího zpět kupujícímu. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je prodávající povinen vystavit kupujícímu dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu, či produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu prodávající. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad. Opravy zboží po záruce Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Kupující bude písemně informován o předpokládané ceně opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout.

Upozornění: vzhledem k záručním podmínkám některých výrobců v zemích EU, je zákazníkům, kteří svůj nákup realizovali daňovým dokladem - B2B, na kterém je uvedeno IČO nebo DIČ, poskytována zkrácená záruka výrobce v délce trvání obvykle 12 měsíců, ostatní zákazníci mají záruku minimálně 24 měsíců v autorizovaných servisech. Zároveň doba na vyřízení reklamace může být v nutných případech delší než 30 dní.

Návod, zásahy uživatele
V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod.

Produkty, které nejsou uvedeny v následující tabulce musí být dodány k reklamaci v originálních obalech

Produktové řady  Originální obaly  Alternativní obal
3COM ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
ACER ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
ALLIED TELESYN ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
APC ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
AVAYA ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
CANON ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
COMPLINE ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
CONTEX ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
CREATIVE ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
DICOTA ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
Disky IBM, Maxtor, Seag, WD antistatický sáček
EPSON ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
FUJI ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
GENIUS ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
GIGAMASTER media s krabičkou
HP ano, jen u DOA Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
INTEL - CPU ne plastový obal
INTEL - desky ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
INTEL - karty ne plastový obal
IOMEGA media s krabičkou
KOUWELL ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
LINKSYS ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
Microsoft + MS-OEM ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
monitory ADI ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
monitory AOC ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
monitory BENQ ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
Myši, klávesnice ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
NIKON ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
PALM ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
QDI ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
TDK media s krabičkou
TOSHIBA ano, jen u DOA
UMAX ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě
XEROX ne Obal zabraňující poškození produktu při přepravě

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

Autorizované servisy

Pro urychlení reklamačního procesu doporučujeme reklamovat zakoupené produkty přímo v těchto autorizovaných servisech.

ACER
Acer Czech Republic s.r.o., Servisní centrum, CTPark Brno, Tuřanka 100, 627 00 Brno - Slatina, tel: 531 027 777, web: www.acer.cz
Do uvedeného servisu není nutné se dostavit osobně. Můžete zavolat na uvedené telefonní číslo a dojednat si další postup. Společnost Acer zajistí bezplatnou přepravu zboží od Vás přímo do servisu a opravený produkt Vám posléze zašlou na stejnou adresu zpět.

LCD TV nutno reklamovat u společnosti GCC Services:
GCC SERVICES - centrální dispečnink, U stavoservisu 1, Praha 10, tel:  281 006 281, fax:  281 006 282, e-mail: , web: www.gcc.cz
GCC SERVICES - Brno, Matzenauerova 5, tel:  541 215 558, fax:  541 215 558, e-mail: brno@gcc.cz
GCC SERVICES - Ostrava, Železárenská 4, tel:  596 622 441, fax:  596 622 441, e-mail: ostrava@gcc.cz
GCC SERVICES - Pardubice, Devotyho 2026, tel:  466 310 979, fax: :  466 303 778, e-mail: pardubice@gcc.cz
GCC SERVICES - Plzeň, Skrétova 50, tel:  377 324 161, fax:  377 324 161, e-mail: plzen@gcc.cz
GCC SERVICES - České Budějovice, Fráni Šrámka 47, tel:  387 314 534, fax:  387 314 534, e-mail: ceske.budejovice@gcc.cz
GCC SERVICES - Teplice, 28. října 32, tel:  417 560 725, fax:  417 560 725, e-mail: teplice@gcc.cz

ADI
VEKOBS s.r.o., U plynárny 1290/99, 101 00 Praha 10, tel:  267 101 451, e-mail: servis@vekobs.cz

AOC
Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

APC
APCSERVIS e-mail: apccztech@apcc.com, tel:  800 102 063, web: www.apcservis.cz

Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

APPLE
Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

ASUS (Notebooky)
SIL Eastern Europe a.s., Šenovská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava, tel:  596 253 677, e-mail: info@sil.cz, web: www.sil.cz
SIL Eastern Europe a.s., Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel:  220 199 178, 724 051 298, e-mail: info@sil.cz, web: www.sil.cz

BELINEA
Penta CZ s.r.o. – Belinea servis, Povážská 266, 386 01 Strakonice, tel:  383 369 111, fax:  383 369 100, e-mail: belinea@penta.cz

BENQ
asupport s.r.o. - pobočka Praha, Poděbradská 777/9a, 190 00 Praha 9, tel:  272 188 300, fax: 577 019 995, e-mail: praha@asupport.cz, web: www.asupport.cz
asupport s.r.o. - pobočka Ostrava, Porážková 42, 702 00 Moravská Ostrava, tel: 603 504 827, fax: 261 216 830, e-mail: ostrava@asupport.cz, web: www.asupport.cz
asupport s.r.o. - pobočka Brno, Mlýnská 425/70, 602 00 Brno, tel: 549 213 232, 776 757 380, e-mail: brno@asupport.cz, web: www.asupport.cz
asupport s.r.o. - pobočka Zlín, Kvítková 248, 760 01 Zlín, tel:  776 011 380, fax:  261 216 830, e-mail: zlin@asupport.cz, web: www.asupport.cz

CANON
Dileris s.r.o. – pobočka Pardubice, Palackého 248, 530 02 Pardubice, tel:  467 408 711, fax:  467 408 748, e-mail: servis.pce@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Praha, Pod Višňovkou 21/1662 (areál Zálesí), 140 00 Praha 4, tel:  296 340 340, fax:  296 340 303, e-mail: servis.praha@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Brno, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, tel:  545 246 671, fax:  545 423 560, e-mail: servis.brno@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Ostrava, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, tel:  597 444 372, fax:  597 444 378, e-mail: servis.ova@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Plzeň, Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň, tel:  377 454 106,  fax:  377 454 107, e-mail: servis.plzen@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Děčín, Fulknářšká 21 (budova ARMEXu), 405 02 Děčín, tel:  412 558 249,  fax:  412 558 250, gsm:  724 624 082, e-mail: servis.decin@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka České Budějovice, Jírovcova 1859, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 962 358,  gsm:  724 624 010, e-mail: servis.cb@dileris.cz
Globální info na www.dileris.cz

CANON DIGITAL /mimo iTec a paměťových karet/
AWH servis – pobočka Praha, Milešovská 1, 130 00 Praha 3, tel:  222 721 525, fax:  222 720 122
AWH servis – pobočka Brno, Hybešova 38, 602 00 Brno, tel/fax:  543 216 855

CASIO
FAST ČR a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy, tel:  323 204 120, fax:  323 204 121, e-mail: servis.praha@fastcr.cz
FAST ČR a.s., Třída Gen. Píky 11, 613 00 Brno, tel:  532 043 835, fax:  532 043 834, e-mail: servis.brno@fastcr.cz

EIZO (záruční servis pouze na nové monitory)
Eizo Nanao Service, Na rozcestí 1296, 190 00 Praha 9 - Balabenka, tel:  723 448 935, web: www.eizo.cz

EPSON
Dileris s.r.o. – pobočka Pardubice, Palackého 248, 530 02 Pardubice, tel:  467 408 711, fax:  467 408 748, e-mail: servis.pce@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Praha, Pod Višňovkou 21/1662 (areál Zálesí), 140 00 Praha 4, tel:  296 340 340, fax:  296 340 303, e-mail: servis.praha@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Brno, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, tel:  545 246 671, fax:  545 423 560, e-mail: servis.brno@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Ostrava, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, tel:  597 444 372, fax:  597 444 378, e-mail: servis.ova@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Plzeň, Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň, tel:  377 454 106,  fax:  377 454 107, e-mail: servis.plzen@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Děčín, Fulknářšká 21 (budova ARMEXu), 405 02 Děčín, tel:  412 558 249,  fax:  412 558 250, gsm:  724 624 082, e-mail: servis.decin@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka České Budějovice, Jírovcova 1859, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 962 358,  gsm:  724 624 010, e-mail: servis.cb@dileris.cz
Globální info na www.dileris.cz

FUJIFILM
AWH servis – pobočka Praha, Milešovská 1, 130 00 Praha 3, tel:  222 721 525, fax:  222 720 122
AWH servis – pobočka Brno, Hybešova 38, 602 00 Brno, tel/fax:  543 216 855

FUJITSU - SIEMENS
Kompletní přehled servisních středisek produktů Fujitsu-Siemens naleznete přímo na firemním webu.
Pro výběr vhodného střediska prosím klikněte zde.

HANSOL
Dileris s.r.o. – pobočka Pardubice, Palackého 248, 530 02 Pardubice, tel:  467 408 711, fax:  467 408 748, e-mail: servis.pce@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Praha, Pod Višňovkou 21/1662 (areál Zálesí), 140 00 Praha 4, tel:  296 340 340, fax:  296 340 303, e-mail: servis.praha@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Brno, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, tel:  545 246 671, fax:  545 423 560, e-mail: servis.brno@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Ostrava, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, tel:  597 444 372, fax:  597 444 378, e-mail: servis.ova@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Plzeň, Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň, tel:  377 454 106,  fax:  377 454 107, e-mail: servis.plzen@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Děčín, Fulknářšká 21 (budova ARMEXu), 405 02 Děčín, tel:  412 558 249,  fax:  412 558 250, gsm:  724 624 082, e-mail: servis.decin@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka České Budějovice, Jírovcova 1859, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 962 358,  gsm:  724 624 010, e-mail: servis.cb@dileris.cz
Globální info na www.dileris.cz

Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

HEWLETT - PACKARD (mimo spotřební materiál)
Hewlett Packard servis, Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4, tel:  261 307 310

Dileris s.r.o. – pobočka Pardubice, Palackého 248, 530 02 Pardubice, tel:  467 408 711, fax:  467 408 748, e-mail: servis.pce@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Praha, Pod Višňovkou 21/1662 (areál Zálesí), 140 00 Praha 4, tel:  296 340 340, fax:  296 340 303, e-mail: servis.praha@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Brno, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, tel:  545 246 671, fax:  545 423 560, e-mail: servis.brno@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Ostrava, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, tel:  597 444 372, fax:  597 444 378, e-mail: servis.ova@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Plzeň, Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň, tel:  377 454 106,  fax:  377 454 107, e-mail: servis.plzen@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Děčín, Fulknářšká 21 (budova ARMEXu), 405 02 Děčín, tel:  412 558 249,  fax:  412 558 250, gsm:  724 624 082, e-mail: servis.decin@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka České Budějovice, Jírovcova 1859, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 962 358,  gsm:  724 624 010, e-mail: servis.cb@dileris.cz
Globální info na www.dileris.cz

CSc computer services s.r.o., Radimova 37, 169 00 Praha 6, tel:  220 314 121
CSc Brno s.r.o., Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  541 426 721
CSc Morava s.r.o., Kpt. Vajdy 2, 700 30 Ostrava 3, tel:  595 691 103
CSc computer services Plzeň, Tylova 19, 301 21 Plzeň, tel:  377 236 070

Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

HEWLETT - PACKARD (spotřební materiál)
Hewlett Packard servis, Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4, tel:  261 307 310

HYUNDAI - monitory
SIL Eastern Europe a.s., Šenovská 101, 710 00 Slezská Ostrava, tel:  596 253 677, e-mail: info@sil.cz, web: www.sil.cz

IBM/ LENOVO - notebooky, PC sestavy a monitory
Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

iiYAMA
tel:  800 103 435

iRIVER
FAST ČR a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy, tel:  323 204 120, fax:  323 204 121, e-mail: servis.praha@fastcr.cz
FAST ČR a.s., Třída Gen. Píky 11, 613 00 Brno, tel:  532 043 835, fax:  532 043 834, e-mail: servis.brno@fastcr.cz

KOSS
Eurostar, Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.  596 136 916
Eurostar, Dobronická 635, budova A2, 148 00 Praha 4, tel.  261 112 901-3

LEXMARK
GCC SERVICES - centrální dispečnink, U stavoservisu 1, Praha 10, tel:  281 006 281, fax:  281 006 282, e-mail: gcc@gcc.cz, web: www.gcc.cz
GCC SERVICES - Brno, Matzenauerova 5, tel:  541 215 558, fax:  541 215 558, e-mail: brno@gcc.cz
GCC SERVICES - Ostrava, Železárenská 4, tel:  596 622 441, fax:  596 622 441, e-mail: ostrava@gcc.cz
GCC SERVICES - Pardubice, Devotyho 2026, tel:  466 310 979, fax: :  466 303 778, e-mail: pardubice@gcc.cz
GCC SERVICES - Plzeň, Skrétova 50, tel:  377 324 161, fax:  377 324 161, e-mail: plzen@gcc.cz
GCC SERVICES - České Budějovice, Fráni Šrámka 47, tel:  387 314 534, fax:  387 314 534, e-mail: ceske.budejovice@gcc.cz
GCC SERVICES - Teplice, 28. října 32, tel:  417 560 725, fax:  417 560 725, e-mail: teplice@gcc.cz

Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

LG - monitory, LCD, domácí kina, Audio-Video
XPECTRUM s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6, tel:  800 101 138, tel:  220 121 432, fax:  235 350 746, e-mail: info@xpectrum.cz

LITE-ON - pouze monitory a LCD
Hippo spol. s r.o., Hybešova 13, 602 00 Brno, tel:  543 210 134-6, fax:  543 211 258, e-mail: hippo@hippo.cz, web: www.monitorservis.cz

MICROCOM
FS CODES s.r.o., Třebohostická 12, 100 00 Praha 10, tel:  274 811 190
Fincom International a.s., SNP 493, 500 03 Hradec Králové 3, tel:  495 500 111

MINOLTA - tiskárny
Minolta spol. s r.o. – pob. Praha, Jankovcova 2c, 170 00 Praha 7, tel:  272 016 767, fax:  272 016 710, e-mail: servis.praha@konicaminolta.cz
Minolta spol. s r.o. – pob. Brno, Heršpická 5, 639 00 Brno, tel:  841 777 777, e-mail: servis.brno@konicaminolta.cz
Minolta spol. s r.o. – pob. Plzeň, Klicperova 9, 301 00 Plzeň, tel:  377 267 333, e-mail: servis.plzen@konicaminolta.cz
Minolta spol. s r.o. – pob. Teplice, Fráni Šrámka 1350, 415 02 Teplice, tel:  417 515 515, e-mail: servis.teplice@konicaminolta.cz
Minolta spol. s r.o. – pob. Hradec Králové, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, tel:  494 947 985, e-mail: servis.hradec@konicaminolta.cz
Minolta spol. s r.o. – pob. České Budějovice, Lipenská 17, 370 01 České Budějovice, tel:  387 780 181, e-mail: servis.budejovice@konicaminolta.cz
Minolta spol. s r.o. – pob. Olomouc, Rooseveltova 79, 777 00 Olomouc, tel:  585 434 823, e-mail: servis.olomouc@konicaminolta.cz
Minolta spol. s r.o. – pob. Ostrava, Ul. 28. října 275, 709 00 Ostrava, tel:  595 620 909, e-mail: servis.ostrava@konicaminolta.cz

MINOLTA - fotoaparáty
Servis Konica Minolta, Svatoplukova 53, 796 01 Prostějov, tel:  582 346 188, fax:  582 346 277, e-mail: fotoservis@ph.konicaminolta.cz

NIKON - fotoaparáty
Servisní středisko Nikon, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Tel:  267 154 566, e-mail: service@nikon.cz, web: www.nikon.cz/service.php

NEC data-video projektory
OCM spol. s r.o., Na Pankráci 30, Areál VPU DECO, 140 00 Praha 4 - Nusle, tel:  234 633 450, 234 633 452, fax:  234 633 454, e-mail: info@ocm-servis.cz, web: www.ocm-servis.cz

NEOVO
Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 - Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

NOKIA
Mobil ASK Czech Republic, V Mezihoří 2, 180 00 Praha 8, tel.:  266 310 350-2, fax:  266 310 350-2, e-mail: servis@mobilask.cz
Cell Net s.r.o., Rubensova ulice 2241, 100 00 Praha 10 - Strašnice (Skalka), tel:  274 811 360, fax:  274 822 746, email: servis@cellnet.cz
Britex CZ, s.r.o., Nádražní 3, 702 30 Ostrava, tel:  595 136 416, fax:  595 513 417, e-mail: ostrava@britex.cz
Britex CZ s.r.o., J. Hory 1521, 272 01 Kladno, tel.:  777 717 017
Britex CZ s.r.o., Vožická 2582, 390 02 Tábor, tel.:  381 482 409, fax.: 381 482 410, e-mail: tabor@britex.cz

OKI
DARUMA systems s.r.o., Barrandova 1920, 143 00 Praha 4 - Modřany, tel/fax:  241 776 758,  241 776 779, e-mail: servis@edaruma.cz, web: www.edaruma.cz

OLYMPUS
Olympus C&S, Servis foto, Evropská 176, 160 41 Praha 6, tel:  221 985 598, fax:  221 985 193, web: www.olympus.cz
Olympus C&S, Prodej a servis, Trnavská 84, 821 02 Bratislava, tel: (+421) 744 457 933-4, fax: (+421) 744 457 935, web: www.olympus.sk

PANASONIC
Seznam servisních partnerů naleznete zde

PEACOCK
REGON, s.r.o., Prvního pluku 12a/347, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel:  220 517 300, fax:  233 356 386, web: www.regon.cz

PENTAX
FOTO SERVIS, Lucemburská 2 (vchod z nám. Jiřího z Poděbrad), Praha 3, tel:  222 711 045, fax:  222 712 235, e-mail: foto.servis@volny.cz

PHILIPS - monitory
Hippo spol. s r.o., Hybešova 13, 602 00 Brno, tel:  543 210 134-6, fax:  543 211 258, e-mail: hippo@hippo.cz, web: www.monitorservis.cz

PIONEER
BaSyS CS s.r.o. Praha, Přátelství 1011, 104 00 Praha 10, tel:  290 003 887

PRESTIGIO
Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

SAMPO
Český Servis a.s. Praha, Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany, tel:  244 402 263, fax:  244 402 264, e-mail: praha@csystem.cz
Český Servis a.s. Brno, Otakara Ševčíka 12, 636 00 Brno, tel:  548 226 415-6, fax:  548 226 082, e-mail: brno@csystem.cz
Český Servis a.s. České Budějovice, Vodní 15/A, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 314 200, e-mail: budejovice@csystem.cz
Český Servis a.s. Pardubice, Hronovická 949, 530 02 Pardubice, tel/fax:  466 613 535, e-mail: pardubice@csystem.cz
Český Servis a.s. Ostrava, Mečníkovova 14, 700 30 Ostrava, tel:  596 625 942, fax:  596 622 064, e-mail: ostrava@csystem.cz

SAMSUNG - mobilní telefony
GSMobil Service s.r.o., Kostelecká 879, 196 00 Praha 9 - Čakovice, tel.:  283 931 809, fax:  238 930 735
Britex CZ, s.r.o., Nádražní 3, 702 30 Ostrava, tel:  595 136 416, fax:  595 513 417, e-mail: ostrava@britex.cz
Britex CZ s.r.o., J.Hory 1521, 272 01 Kladno, tel.:  777 717 017
Britex CZ s.r.o., Vožická 2582, 390 02 Tábor, tel.:  381 482 409, fax.:  381 482 410, e-mail: tabor@britex.cz

SAMSUNG a SAMTRON monitory
Opravy jsou přímo prováděny na pobočce Brno, kde si můžete také objednat odvoz vadného zařízení, na ostatních pobočkách je možné pouze zařízení do reklamace předat.
Dileris s.r.o. – pobočka Praha, Pod Višňovkou 21/1662 (areál Zálesí), 140 00 Praha 4, tel:  296 340 340, fax:  296 340 303, e-mail: servis.praha@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Brno, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, tel:  545 246 671, fax:  545 423 560, e-mail: servis.brno@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Ostrava, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, tel:  597 444 372, fax:  597 444 378, e-mail: servis.ova@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Pardubice, Palackého 248, 530 02 Pardubice, tel:  467 408 711, fax:  467 408 748, e-mail: servis.pce@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Plzeň, Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň, tel:  377 454 106,  fax:  377 454 107, e-mail: servis.plzen@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Děčín, Fulknářšká 21 (budova ARMEXu), 405 02 Děčín, tel:  412 558 249,  fax:  412 558 250, gsm:  724 624 082, e-mail: servis.decin@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka České Budějovice, Jírovcova 1859, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 962 358,  gsm:  724 624 010, e-mail: servis.cb@dileris.cz
Globální info na www.dileris.cz

SAMSUNG tiskárny
Opravy jsou přímo prováděny na pobočce Pardubice, kde si můžete také objednat odvoz vadného zařízení, na ostatních pobočkách je možné pouze zařízení do reklamace předat.
Dileris s.r.o. – pobočka Pardubice, Palackého 248, 530 02 Pardubice, tel:  467 408 711, fax:  467 408 748, e-mail: servis.pce@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Praha, Pod Višňovkou 21/1662 (areál Zálesí), 140 00 Praha 4, tel:  296 340 340, fax:  296 340 303, e-mail: servis.praha@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Brno, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, tel:  545 246 671, fax:  545 423 560, e-mail: servis.brno@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Ostrava, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, tel:  597 444 372, fax:  597 444 378, e-mail: servis.ova@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Plzeň, Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň, tel:  377 454 106,  fax:  377 454 107, e-mail: servis.plzen@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Děčín, Fulknářšká 21 (budova ARMEXu), 405 02 Děčín, tel:  412 558 249,  fax:  412 558 250, gsm:  724 624 082, e-mail: servis.decin@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka České Budějovice, Jírovcova 1859, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 962 358,  gsm:  724 624 010, e-mail: servis.cb@dileris.cz
Globální info na www.dileris.cz

SENCOR
FAST ČR a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy, tel:  323 204 120, fax:  323 204 121, e-mail: servis.praha@fastcr.cz
FAST ČR a.s., Třída Gen. Píky 11, 613 00 Brno, tel:  532 043 835, fax:  532 043 834, e-mail: servis.brno@fastcr.cz

SONY - monitory
Centron Systems, na Bělidle 34, Praha 5, tel:  257 322 220

Dileris s.r.o. – pobočka Pardubice, Palackého 248, 530 02 Pardubice, tel:  467 408 711, fax:  467 408 748, e-mail: servis.pce@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Praha, Pod Višňovkou 21/1662 (areál Zálesí), 140 00 Praha 4, tel:  296 340 340, fax:  296 340 303, e-mail: servis.praha@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Brno, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, tel:  545 246 671, fax:  545 423 560, e-mail: servis.brno@dileris.cz
Dileris s.r.o. – pobočka Ostrava, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava, tel:  597 444 372, fax:  597 444 378, e-mail: servis.ova@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Plzeň, Na Dlouhých 51, 312 00 Plzeň, tel:  377 454 106,  fax:  377 454 107, e-mail: servis.plzen@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka Děčín, Fulknářšká 21 (budova ARMEXu), 405 02 Děčín, tel:  412 558 249,  fax:  412 558 250, gsm:  724 624 082, e-mail: servis.decin@dileris.cz
Dileris s.r.o. - pobočka České Budějovice, Jírovcova 1859, 370 01 České Budějovice, tel/fax:  387 962 358,  gsm:  724 624 010, e-mail: servis.cb@dileris.cz
Globální info na www.dileris.cz

TARGA
REGON, s.r.o., Prvního pluku 12a/347, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel:  220 517 300, fax:  233 356 386, web: www.regon.cz

TOSHIBA - notebooky
CSc Hradec Králové s.r.o., Jahodová 1282/31, 106 00 Praha 10 - Zahradní město, tel:  272 654 790, fax:  272 659 211, web: www.csc-hk.cz
CSc Hradec Králové s.r.o., Střelecká 672 (vchod z Nerudovy ul.), 500 02 Hradec Králové, tel:  495 533 459/467/495 fax:  495 532 198, web: www.csc-hk.cz

TOSHIBA - notebooky, PDA, desktopy a servery:
CHG Service s.r.o., Vídeňská 102, 619 00 Brno, tel:  547 426 581, fax:  547 426 590, e-mail: servis@chgservice.cz, web: www.chgservice.cz

UMAX
UMAX Czech a.s., Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, tel:  284 000 111, e-mail: support@umax.cz

US Robotics
RRC - CZ, s.r.o., U pekařky 1, 180 00 Praha 8, tel:  283 840 400, fax:  283 840 166, e-mail: info@rrc.cz, web: www.rrc.cz

VIEWPOINT
EXTRAPOINT a.s., Pospíchalova 1093, 190 00 Praha 9, tel:  225 576 650, e-mail: servis@extrapoint.cz

VIEWSONIC - monitory
SIL Eastern Europe a.s., Šenovská 101, 710 00 Slezská Ostrava, tel:  596 253 677, e-mail: info@sil.cz, web: www.sil.cz

XEROX
GCC SERVICES - centrální dispečnink, U stavoservisu 1, Praha 10, tel:  281 006 281, fax:  281 006 282, e-mail: gcc@gcc.cz, web: www.gcc.cz
GCC SERVICES - Brno, Matzenauerova 5, tel:  541 215 558, fax:  541 215 558, e-mail: brno@gcc.cz
GCC SERVICES - Ostrava, Železárenská 4, tel:  596 622 441, fax:  596 622 441, e-mail: ostrava@gcc.cz
GCC SERVICES - Pardubice, Devotyho 2026, tel:  466 310 979, fax: :  466 303 778, e-mail: pardubice@gcc.cz
GCC SERVICES - Plzeň, Skrétova 50, tel:  377 324 161, fax:  377 324 161, e-mail: plzen@gcc.cz
GCC SERVICES - České Budějovice, Fráni Šrámka 47, tel:  387 314 534, fax:  387 314 534, e-mail: ceske.budejovice@gcc.cz
GCC SERVICES - Teplice, 28. října 32, tel:  417 560 725, fax:  417 560 725, e-mail: teplice@gcc.cz

ZyXEL
CS Data, s.r.o., Kpt. Vajdy 2, 700 30 Ostrava, tel:  696 729 100, fax:  696 729 101
Getronics Services s.r.o. - V případě žádosti o záruční servis u společnosti Getronics Services kontaktujte, prosím, nejprve Helpdesk společnosti na tel:  296 760 422

Jak nakupovat - stručný návod

Nakupování je velmi jednoduché, stačí provést následující 3 úkony:

1. najděte zboží, které chcete koupit a klikněte na "přidat do košíku" v detailu zboží nebo na ikonu košíku v seznamu (zboží bude přidáno do košíku, který se Vám ihned zobrazí, chcete-li přidat další zboží, opakujte tento postup dokud nebudete mít v košíku vše potřebné)

2. v košíku klikněte na tlačítko "další" (projdete jednotlivé kroky objednávky)

3. v posledním kroku potvrďte svou objednávku tlačítkem "potvrdit"

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace ve smyslu zákona 101/2000 Sb.

Odesláním objednávky v internetovém obchodě souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné, a udělujete souhlas provozovateli internetového obchodu, jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupní smlouvy objednaného zboží zpracovával Vaše osobní údaje uvedené v objednávce a to pro tyto účely:

  • jednání o smluvním vztahu
  • v rámci souhlasu subjektu údajů
  • plnění smlouvy uzavřené provozovatelem jako oznamovatelem

Tento souhlas udělujete na dobu trvání záruční doby Vámi objednávaného výrobku. V případě Vašeho nesouhlasu nepokračujte v nákupu prostřednictvím internetového obchodu.

Dále prohlašujete, že jste byl/a informován/a o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o tom, kým a jakým způsobem budou údaje zpracovávány a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo komu jsou určeny.

Údaje budou zpracovávány pouze pracovníky provozovatele obchodu v rámci jejich pracovní činnosti a mohou být zpřístupněny a poskytnuty pouze jim. Údaje jsou určeny pouze pro interní potřeby provozovatele související s vyřízením Vaší objednávky v internetovém obchodě, uzavřením kupní smlouvy na takto objednané zboží a plněním povinností touto smlouvou založených. Údaje nejste povinen provozovateli poskytnout, poskytnutí je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním můžete kdykoli písemně odvolat. V případě, že údaje neposkytnete, nebude s Vámi ovšem moci být uzavřena kupní smlouva na zboží, které jste si v našem obchodě vybrali. K údajům, které o Vás budou zpracovávány máte na základě výzvy nám zaslané kdykoli přístup, tzn. že na Vaši žádost Vás budeme informovat, jaké údaje o Vás zpracováváme.

Společnost Analyzer s.r.o., provozovatel internetového obchodu v plné míře respektuje Vaše soukromí.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím. Tato data jsou shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu a to za účelem co nejrychlejšího vyřízení Vaší objednávky. Tato data NELZE využívat pro marketingové ani jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu.

Proč nakupovat v našem internetovém obchodě?

  • Prodáváme levně produkty nejvýznamnějších výrobců ze všech oblastí výpočetní a komunikační techniky, digitální spotřební elektroniky a software.
  • Dodání rychle a bezpečně zboží většinou následující pracovní den.
  • Všechno zboží je určeno pro český trh, součástí dodávky je daňový doklad, dodací a záruční list.

Jak můžu stornovat objednávku zboží?

Storno objednávky můžete provést emailem zaslaným na obchod@levnejitonejde.cz, telefonicky, faxem či jiným dostupným komunikačním kanálem. V případě, že chcete vrátit chybně objednané či dodané zboží, je velmi důležité, aby zboží včetně obalu nebylo poničeno nebo jinak znehodnoceno a dalo se prodat nadále jako nové.

Lze změnit údaje na vystaveném daňovém dokladu?

Změnu údajů je možné provést i po vystavění daňového dokladu. V případě, že potřebujete změnu uskutečnit, zašlete nám poštou originál původního daňového dokladu společně s průvodním dopisem popisujícím požadovanou změnu daňového dokladu - tato změna je zpoplatněna dle platných obchodních podmínek.

1 2 3